Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Massxess:
De onderneming “Massxess BV” gevestigd te Almere en kantoor houdende
Aan de Veluwezoom 42, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 33274046.

Klant:
De natuurlijke - of rechtspersoon met wie Massxess in onderhandeling is getreden of één of meer Overeenkomst(en) heeft gesloten met betrekking tot een Dienst.

Overeenkomst: 
Iedere overeenkomst die tussen Massxess en de Klant tot stand komt, elke schriftelijke wijziging en/of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Content:
De door of via de Klant met behulp van de Diensten aan een eindgebruiker aangeboden dienst of product.

Diensten:
Eén of meer door Massxess aangeboden dienst(en) of product(en), verleend aan of ten behoeve van de Klant door of namens Massxess, onder meer bestaande uit de navolgende;

Voice Access Diensten:
Inbound service diensten zoals Betaalde Servicenummers, Gratis Servicenummers, Lokale nummers en Internationale Gratis servicenummers

Netwerk ACD & IVR Diensten:
Intelligente routeringen/Voice response/Recording

Hardware:
IP telefoons, Headsets

Connectivity Services:
onder meer via ISDN, VOIP, DSL, VPN

Web Services:
Grafische interface ten behoeve van de besturing van de communicatie diensten

Eindgebruiker:
De gebruiker (al dan niet zijnde een consument) van Content.

Keyword:
Een combinatie van letters of cijfers ten behoeve van het aanvragen van Content.

Nummers:
Telefoonnummers ten behoeve van gratis en betaald servicenummer verkeer.

Operator:
Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.

ACM:
De Autoriteit Consument & Markt, c.q. een vergelijkbare instantie of een eventuele opvolger.

Portering:
Het overzetten van de routering en exploitatie van een Nummer of Shortcode van één Operator naar een ander.

Short code:
Een verkort nummer gebruikt voor Content dat dient als bestemming voor of afzender van berichten.

SMS platform:
Een door Massxess ontwikkeld platform waarmee SMS diensten en/of applicaties geexploiteerd kunnen worden

Tarief/Tarieven:
Het bedrag verschuldigd door Klant aan Massxess in verband met de Diensten.

Telecommunicatieplatform:
Telecommunicatie apparatuur waarmee Massxess elektronische communicatie, in het bijzonder IP telefonie, IVR-applicaties, SMS & Chat-applicaties kan ‘hosten’.

Tussenliggende Contractspartij:
Van een of meer Tussenliggende Contractpartijen is sprake indien Massxess ten behoeve van de voor de levering van de diensten benodigde infrastructuur of andere diensten niet rechtstreeks met een Operator contracteert.

Tegoeden/Vergoedingen:
Nummerafhankelijk en/of Operatorafhankelijk bedrag dat door de Operator aan de Eindgebruiker in rekening wordt gebracht voor het gebruik van een door of via de Klant met behulp van een Dienst aangeboden Content en -indien en voor zover ontvangen door Massxess- door Massxess aan Klant wordt doorbetaald.
 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Massxess gesloten overeenkomsten en door Massxess geleverde producten en/of diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst door Massxess uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat, en op welke wijze, van deze voorwaarden wordt afgeweken.
De algemene voorwaarden van Klant zijn nimmer van toepassing op met Massxess gesloten overeenkomsten.

3. Offertes
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die onder de geldigheidsduur vermeld staat, anders geld een periode van 14 dagen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere van overheidswege heffingen, tenzij anders is aangegeven. Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan. Indien er een tijdstip van oplevering wordt aangegeven, is deze slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaats zal vinden tot of na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tarieven mogen door Massxess worden gewijzigd en doorvoerd. Hierbij geldt een notificatieperiode van 10 dagen. Indien de Klant niet accoord gaat met de tariefswijziging is deze gerechtigd de Overeenkomst te beeindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
 
4. Overeenkomst 
De overeenkomsten die door Massxess met de Klant wordt aangegaan, betreffen overeenkomsten tot opdracht, levering en/of samenwerking. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Massxess in de vorm van een opdrachtbevestiging.
De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Massxess ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Klant dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering ervan te geven door het verstrekken van alle benodigde gegevens die door Massxess benodigd zijn. Massxess behoudt zich het recht voor de opdracht en/of dienst, of delen daarvan, door derden te laten verrichten. Bij schending hiervan behoudt Massxess zich het recht voor de Klant uit te sluiten van toegang tot de SMS gateway en/of haar Telecommunicatieplatform.

5. Ingangsdatum, duur en beëindiging van de Overeenkomst
De Overeenkomsten treden in werking op de eerste dag dat er door de Klant verkeer over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van Massxess wordt verstuurd of op de datum van ondertekening van de Overeenkomst welke wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, zonder dat tussentijdse opzegging mogelijk is, tenzij anders wordt  aangegeven. Na afloop van de contractsperiode worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij één der partijen de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van het (dan) lopende contractsjaar opzegt, tenzij anders wordt aangegeven.
Door Akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de Klant er mee in dat er met de dienst wordt begonnen voordat de wettelijke afkoelings periode volgens de wet “kopen op afstand” is verstrekken. De Klant kan dus ook geen aanspraak maken op deze wettelijke afkoelingsperiode.
Massxess is gerechtigd de Overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst, zonder in achtneming van een opzegtermijn, per aangetekende brief te beëindigen of de Diensten op te schorten, wanneer de Klant:
- haar verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen;
- surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en diens activiteiten overgaat.
Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst of het binnen de contractsduur porteren van een (service)nummer(s) leidt tot het in rekening brengen van een eenmalige afkoopsom. Deze afkoopsom is de resultante van de waarde van het aantal (service)nummers, de overeengekomen contractsduur en het moment van de vroegtijdige beëindiging. De afkoopsom bestaat uit de resterende contractsperiode in maanden vermenigvuldigd met het gemiddelde van de rekeningen gedurende de looptijd van het contract tot het moment van opzegging én het terugvorderen van een eventuele meerjaren korting welke overeengekomen is.  Het vrijgeven van de (service)nummer(s) voor portering geschiedt pas na het voldoen van deze afkoopregeling én eventuele achterstallige betalingen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendom op de door Massxess te leveren SMS gateway, Telecommunicatieplatform en voor zover mogelijk op de producten en/of diensten, berust bij Massxess. De Klant verkrijgt een niet-exclusief recht tot gebruik van de SMS gateway en/of Telecommunicatieplatform van Massxess welk recht is beperkt tot het doel waarvoor  zij is verstrekt, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. Indien een derde met betrekking tot de in dit artikel bedoelde SMS gateway en/of Communicatieproducten (hardware, software of overige gegevens) rechten doet gelden of maatregelen treft zoals onder meer in hoeverre mogelijk inbeslagneming van producten, dient de Klant Massxess terstond telefonisch en schriftelijk in te lichten over een dergelijke situatie waarin rechten van Massxess kunnen worden geschaad terzake van die Communicatieproducten.

7. Betalingen
Massxess zal aan de Klant de uit hoofde van de Overeenkomsten verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening brengen. De betalingstermijn is 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. Indien de Klant de factuur niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Massxess gerechtigd aan de Klant kosten in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde vergoeding én alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Massxess zal aan de Klant, voor wanneer er een uitbetaling is verschuldigd, een outpaymentnota versturen. Massxess streeft ernaar de outpaymentnota uiterlijk op de 10e werkdag van de maand op te maken. Massxess zal de Tegoeden zoals vermeld op de outpaymentnota, binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende outpaymentnota aan de Klant overmaken. Mocht de Klant de factuur betwisten, dan dient de Klant Massxess daarvan schriftelijk binnen negentig (90) dagen na de datum op de factuur op de hoogte te stellen, onder vermelding van de precieze bezwaren. Massxess dient het bezwaar zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Bezwaren ouder dan negentig (90) dagen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Indien bezwaren gegrond worden verklaard zal Massxess deze zo spoedig mogelijk corrigeren en de eventueel te veel betaalde bedragen crediteren. De periode waarover de correctie wordt berekend is maximaal honderdtachtig (180) dagen.
Massxess is gerechtigd om Tegoeden/Vergoedingen aan de Klant en/of eventuele credit nota’s met de Klant te verrekenen. Betalingen uit informatie (betaal) nummers (ondermeer premium rate services numbers) vinden plaats wanneer Massxess de relevante opbrengsten heeft ontvangen van de desbetreffende operators /carriers. De Klant betaalt aan Massxess voor het Communicatieverkeer dat via de platformen van Massxess wordt afgehandeld een tarief welke gelijk is aan datgene Massxess aan de Klant geoffreerd heeft.

8. Aansprakelijkheid
Massxess is niet aansprakelijk voor fouten die door Klant bij gebruikmaking van de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform worden gemaakt, noch indien het gebreken in de afhandeling van SMS diensten en of communicatie diensten betreft die door een ondeskundig gebruik van de Klant en/of een operator zijn veroorzaakt. De Klant is jegens Massxess aansprakelijk voor al hetgeen door haar aan informatie over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van Massxess wordt verzonden en vrijwaart Massxess voor iedere aanspraak van derden die hiervan het gevolg kan zijn. Massxess is gerechtigd de toegang tot bepaalde informatie (tijdelijk) af te sluiten voor het publiek, onder bericht aan de Klant, indien zulks naar haar oordeel schade of overlast kan veroorzaken aan haar, aan de Klant of aan derden. De Klant is gehouden iedere fout die op de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van Massxess ontstaat als  (mogelijk) gevolg van gebreken in de apparatuur van Massxess of dienstverlening van Massxess in andere zin, per omgaande aan Massxess te melden, waaronder het geval dat de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform niet naar behoren bereikbaar is.
Massxess is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door toerekenbare tekortkomingen van Massxess bij de uitvoering van de Overeenkomst. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Massxess als bedoeld in deze alinea beperkt tot de door Massxess bedongen vaste gebruiksvergoedingen (excl. BTW) voor 1 jaar met een maximum van Euro 50.000 per jaar. De aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de ene Partij de andere Partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Partij in staat is adequaat te reageren. Massxess is jegens de Klant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade van de Klant (waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot: gederfde winst, immateriële schade en/of andere vormen van vermogensschade of schade van derden) die de Klant lijdt of zal lijden.

9. Beveiliging
Massxess staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat deze ongeautoriseerd worden gebruikt of hierop inbreuk wordt gemaakt wat consequenties kan hebben op de inhoud van de dienst.

10. Personeel 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Massxess, is het de Klant verboden om binnen een jaar na beëindiging van een Overeenkomst medewerkers van Massxess of door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen. Personeel dat door of via Massxess ter beschikking wordt gesteld, vallen onder de arbeidsvoorwaarden van Massxess, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Informatiedienst aanbieder
Massxess is vanuit de telecomwetgeving verplicht aangesloten bij de Geschillen commissie ( https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/ ) als Informatiedienst aanbieder. Voor zover Massxess zelf 090x betaalnummers exploiteert zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI-Branchevereniging Betaalde Content mede van toepassing. Deze voorwaarden zijn in mei 2009 tot stand zijn tussen de NVI-Branchevereniging Betaalde Content en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en per 1 juli 2009 in werking getreden.

12. SMS gedragscode
Massxess hanteert de SMS gedragscode ( http://www.payinfo.nl/ ) in haar dienstverlening. De SMS gedragscode is daardoor van toepassing op alle SMS diensten van de Klant. De SMS gedragscode is belegd bij de stichting Gedragscodes Mobiele Diensten: een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten in Nederland. Doel van de gedragscode is SMS misbruik te voorkomen en op te treden tegen overtreders.

13. Slotbepaling
Indien enige bepalingen op Overeenkomst nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen treden vervolgens met elkaar in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen inzake overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij beide Partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te beslechten.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Laatste ontwikkelingen

Credits aankopen vanuit e-mail

Hoe werken de credits voor u

Bij het 'Creditsysteem' betaalt uw bezoeker bijvoorbeeld € 1,50 per minuut.